teunot.jpg

תאונות דרכים

נוסע, נהג או הולך רגל אשר היו מעורבים בתאונת דרכים זכאים לפיצוי בגין נזקיהם. על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: חוק הפיצויים"), די בגרימת נזקגוף לאדם בתאונת דרכים על מנת שתקום זכאותו לפיצוי, ואין כל רלוונטיות לשאלה מי האשם בתאונה.

גם תאונה עצמית תחשב על פי חוק לתאונת דרכים המזכה בפיצוי. חוק הפיצויים מגדיר תאונת דרכים כ"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". המדובר בהגדרה כללית ביותר ולפיכך מצא המחוקק לנכון לקבוע בחוק מספר מקרים נוספים המרחיבים הגדרה זו ואשר יוכרו אף הם כ"תאונת דרכים" ומנגד קבע גם מהם אותם המקרים אשר לא ייכנסו לגדרי החוק.

גם לאחר הרחבתה על ידי המחוקק נותרה ההגדרה בעייתית למדי, ובית המשפט, במהלך השנים, הגדיר מקרים נוספים כתאונת דרכים. 

המסקנה מהאמור לעיל היא כי כל מקרה ייבחן לגופו, אך חשוב לזכור כי לא כל שימוש ברכב מנועי יוכר כתאונת דרכים המזכה בפיצוי.

פקודת רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל – 1970 מטילה על בעל הרכב או המחזיק ברכב או הנוהג ברכב חובה לרכוש פוליסה המכסה את אחריותם המוחלטת על פי חוק הפיצויים, וזאת על מנת שלנפגע נזק גוף בתאונת דרכים יהיה ממי להיפרע בגין נזקיו. חישוב סכומי הפיצוי חישוב הפיצוי לו יהיה זכאי הנפגע מושפע ממספר פרמטרים, כמו למשל: גיל הנפגע, עיסוקו ושכרו עובר לתאונה, תקופת אי הכושר בה נעדר מעבודתו כתוצאה מהתאונה, הנכות הרפואית והתפקודית כתוצאה מהתאונה וכן אופי עיסוקו ושכרו לאחר התאונה. אופן החישוב וסכום הפיצוי נקבעים על פי ראשי נזק, שעיקריהם: נזק שאינו ממוני ("כאב וסבל"), הפסדי השתכרות לעבר ולעתיד, עזרת הזולת לעבר ולעתיד, הוצאות רפואיות, הוצאות ניידות, התאמת דיור, הפסדי פנסיה, הוצאות משפט וכיו"ב.

את מי על הנפגע לתבוע?

הנוסעים ברכב, לרבות הנהג, תובעים את ביטוח החובה של הרכב בו נסעו בעת התאונה. 

הולך רגל תובע את ביטוח החובה של הרכב אשר פגע בו. 

במידה שאין ביטוח חובה המכסה את השימוש ברכב או שזהות חברת הביטוח לא ידועה 

תוגש התביעה כנגד "קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים", אשר הוקמה מכוח החוק בדיוק למטרה זו. 

 

כיצד עלי לפעול?

 - יש לתעד ככל הניתן את אירוע התאונה. 

- יש לפנות מוקדם ככל הניתן לקבלת טיפול רפואי ולוודא שכל תלונותיכם תועדו כראוי על ידי המוסד המטפל.

- יש להקפיד על שמירת מלוא התיעוד הקשור לתאונה. 

- יש לפנות לתחנת המשטרה לצורך הוצאת אישור משטרה. 

תאונת דרכים אשר הינה תאונת עבודה

קיימים מקרים בהם תאונת בדרכים תחשב גם לתאונה עבודה, כאשר זו התרחשה בדרך לעבודה, בדרך חזרה מהעבודה הביתה או תוך כדי עבודה. חשוב לציין, כי מאחר שלא ניתן לקבל פיצוי בגין אותו נזק גם ממבטחת החובה וגם מהמוסד לביטוח לאומי, ינוכו מלוא התגמולים להם זכאי הנפגע מהביטוח הלאומי מסך הפיצוי שייפסק בתביעתו כנגד מבטחת החובה, זאת אף אם לא פנה בתביעה למוסד לביטוח לאומי (היינו – ניכוי רעיוני).  חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975-קישור